Taboleiro

  Traslado de matrícula
SOLICITUDE DE TRASLADO DE EXPEDIENTE Para proceder a solicitar un traslado de expediente é preciso estar matriculado nun centro oficial, deberá solicitarse o traslado no prazo establecido a tal efecto polo Conservatorio. (2º quincena do mes de xullo, data orientativa). O alumnado que teña materias pendentes para a convocatoria extraordinaria de setembro deberá presentar certificación actualizada unha vez realizadas as probas. A presentación da solicitude non garante a praza neste centro para o vindeiro curso académico. Unha vez publicada a resolución do alumnado admitido por traslado de expediente deberán formalizar a matricula neste centro no prazo establecido a tal efecto. Documentación necesaria: - Instancia. - Fotocopia do DNI ou Libro de Familia (folla do alumno/a). - Certificado académico de estudos. - Documentación xustificativa do motivo alegado para solicitar o traslado.
  Información ao alumnado con perda de avaliación
Convocatoria exames alumnado con perda de avaliación O alumnado que teña perda a evaluación continua, poderá presentarse a proba final de xuño nas datas e horarios que se publicaran no mes de maio.
  Premios Fin de Grao e Matrículas de Honra
  Examenes setembro
X