Acceso

  INSCRICIÓN PROBAS DE ACCESO
  Traslado de matrícula
Traslados concedidos a día 16-09-20

SOLICITUDE DE TRASLADO DE MATRÍCULA

O prazo ordinario para a presentación das solicitudes de traslado de matrícula é a primeira quincena de xullo.

Para realizar dita solicitude deberase presentar a seguinte documentación:

- Instacia de solicitude de traslado

- Fotocopia do DNI ou Libro de Familia (folla do alumno/a)

- Documentación xustificativa do motivo alegado para solicitar o traslado

- Certificado académico de estudos

- No caso de que no momento da solicitude o alumno ou alumna teña materias pendentes para a convocatoria extraordinaria de setembro deberá presentar certificación actualizada unha vez realizadas as probas.

A presentación da solicitude non garante a obtención de praza neste centro para o vindeiro curso académico.

As solicitudes de traslado resolveranse previsiblemente entre o 15 e o 16 de setembro

X