Acceso

  Vacantes pendentes de adxudicación. Setembro
  Traslado de matrícula

SOLICITUDE DE TRASLADO DE MATRÍCULA

O prazo ordinario para a presentación das solicitudes de traslado de matrícula é a segunda quincena de xullo.

Para realizar dita solicitude deberase presentar a seguinte documentación:

- Instacia de solicitude de traslado.

- Fotocopia do DNI ou Libro de Familia (folla do alumno/a).

- Documentación xustificativa do motivo alegado para solicitar o traslado.

- Certificado académico de estudos.

- No caso de que no momento da solicitude o alumno ou alumna teña materias pendentes para a convocatoria extraordinaria de setembro deberá presentar certificación actualizada unha vez realizadas as probas.

A presentación da solicitude non garante a obtención de praza neste centro para o vindeiro curso académico.

X