Acceso

  INSCRICIÓN PROBAS DE ACCESO
Guía de pagamento para a inscrición ás probas de acceso Grao Profesional Exemplo cuberto modelo Al

Prazo de PREinscrición (2º, 3º 4º GE e 2º, 3º, 4º, 5º e 6º GP): do 2 ao 12 de abril

PINCHA AQUÍ PARTA A PREINSCRICIÓN  NAS PROBAS DE ACCESO

Prazos de inscrición:

1º Grao Elemental e 1º Grao Profesional: do 22 de abril ao 6 de maio

Outros cursos (2º, 3º 4º GE e 2º, 3º, 4º, 5º e 6º GP): do 22 de abril ao 6 de maio

PINCHA AQUÍ PARA A INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO

 

  Traslado de matrícula

SOLICITUDE DE TRASLADO DE MATRÍCULA

O prazo recomendado para a presentación das solicitudes de traslado de matrícula é a primeira quincena de xullo.

Para realizar dita solicitude deberase presentar a seguinte documentación:

- Instacia de solicitude de traslado

- Protocolo para o acceso por traslado

- Fotocopia do DNI ou Libro de Familia (folla do alumno/a)

- Documentación xustificativa do motivo alegado para solicitar o traslado

- Certificado académico de estudos

- No caso de que no momento da solicitude o alumno ou alumna teña materias pendentes para a convocatoria extraordinaria de setembro deberá presentar certificación actualizada unha vez realizadas as probas.

A presentación da solicitude non garante a obtención de praza neste centro para o vindeiro curso académico.

X