:// Formularios online - Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela

Formularios online

Formularios online

  Enquisa sociolingüística para o ALUMNADO

  Enquisa realizada polo Equipo de Dinamización Lingüística do CMUS, os seus datos serán empregados para coñecer a situación sociolingüística do Centro
  ETAPA EDUCATIVA

  ESPECIALIDADE

  CONCELLO DE RESIDENCIA

  PROFESIÓN DA NAI/TITORA(opcional)

  IDADE DA NAI/TITORA

  PROFESIÓN DO PAI/TITOR (opcional)

  IDADE DO PAI/TITOR

  1. EN QUE LINGUA APRENDICHES A FALAR?:

  2. QUE LINGUA EMPREGAS HABITUALMENTE NA CASA?:

  Co teu pai/titor
  Ca túa nai/titora
  Cos teus irmáns/ás
  Cos avós
  Con outros familiares
  3. QUE LINGUA EMPREGAS HABITUALMENTE NO CONSERVATORIO?:

  Cos compañeiros
  Co profesorado
  Co persoal non docente
  4. QUE LINGUA FALAS HABITUALMENTE NOUTROS ÁMBITOS?:

  Na escola/instituto
  Nos establecementos comerciais
  Con persoas descoñecidas
  Co teu círculo de amigos/as
  5. VALORA, DO 1 AO 5, O TEU NIVEL DE COMPETENCIA EN GALEGO

  Cando me falan, entendo ben o galego
  Comprendo ben o que leo en galego
  Exprésome correctamente en galego
  Redacto ben ó escribir en galego
  6. VALORA OS SEGUINTES ENUNCIADOS TENDO EN CONTA A SEGUINTE ESCALA:

  1: Completamente de acordo. 2: Bastante de acordo. 3: Indiferente. 4: Bastante en desacordo. 5: Completamente en desacordo

  O galego é unha lingua tan válida como calquera outra

  O galego é unha lingua axeitada para falar na cidade

  Gostaríame ter máis videoxogos, series e libros traducidos ó galego

  Gostaríame ter máis clases e materiais didácticos en galego

  O galego é un idioma útil que debe conservarse e transmitirse ás seguintes xeracións

  O galego pode abrirme portas para aprender outras linguas

  Fora de Galicia, o galego é útil

  O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluíla neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

    Enquisa sociolingüística para NAIS/PAIS do alumnado do CMUS

   Enquisa realizada polo Equipo de Dinamización Lingüística do CMUS, os seus datos serán empregados para coñecer a situación sociolingüística do Centro
   ETAPA EDUCATIVA

   CONCELLO DE RESIDENCIA

   PROFESIÓN DA NAI/TITORA(opcional)

   IDADE DA NAI/TITORA

   PROFESIÓN DO PAI/TITOR (opcional)

   IDADE DO PAI/TITOR

   1. QUE LINGUA USA O /A SEU/SÚA FILLO/A?:

   [checkbox* lingua_fillo/a use_label_element exclusive "Exclusivamente galego" "Principalmente galego" "Galego e castelán por igual" "Maioritariamente castelán" "Outra(s). Indíquese:"]
   2. EN QUE LINGUA APRENDEU A FALAR O /A SEU/SÚA FILLO/A?:

   3. CAMBIOU OS SEUS HÁBITOS LINGÜÍSTICOS AO INICIAR A SÚA ESCOLARIZACIÓN?:


   En caso afirmativo, en que etapa se produciu ese cambio?
   4. CAL É A LINGUA DOS AVÓS MATERNOS?:

   5. CAL É A LINGUA DOS AVÓS PATERNOS?:

   USOS LINGÜÍSTICOS DA NAI/TITORA

   1. EN QUE MEDIDA EMPREGAS O GALEGO NAS SEGUINTES SITUACIÓNS?
   Elixe a opción axeitada, tendo en conta a seguinte escala:
   1: Exclusivamente galego. 2: Principalmente galego. 3: Galego e castelán por igual. 4: Maioritariamente castelán. 5: Exclusivamente castelán. 6: Outra(s). Indíquese:

   Lingua en que falas cos teus pais

   Lingua en que falades na parella

   Lingua en que falas co/a teu/túa fillo/a

   Lingua que empregas no ámbito laboral

   Lingua que empregas nas relacións cotiás (veciñanza, facer a compra, etc)

   Lingua dos produtos culturais que consumes (series, libros, teatro, televisión,...)

   2. VALORA A UTILIDADE DA LINGUA GALEGA NOS SEGUINTES AMBITOS:
   Elixe a opción axeitada, tendo en conta a seguinte escala:
   1: Completamente de acordo. 2: Bastante de acordo. 3: Indiferente. 4: Bastante en desacordo. 5: Completamente en desacordo

   O galego é unha lingua axeitada para os produtos culturais

   O galego é unha lingua axeitada para o ámbito académico

   A adquisición de dúas ou máis linguas enriquece

   Gostaríame que o/a meu/miña fillo/a recibise máis clases en galego

   En Galicia, o galego é útil

   En Galicia, debería usarse máis o galego

   Fora de Galicia, o galego é útil

   USOS LINGÜÍSTICOS DO PAI/TITOR

   1. EN QUE MEDIDA EMPREGAS O GALEGO NAS SEGUINTES SITUACIÓNS?
   Elixe a opción axeitada, tendo en conta a seguinte escala:
   1: Exclusivamente galego. 2: Principalmente galego. 3: Galego e castelán por igual. 4: Maioritariamente castelán. 5: Exclusivamente castelán. 6: Outra(s). Indíquese:

   Lingua en que falas cos teus pais

   Lingua en que falades na parella

   Lingua en que falas co/a teu/túa fillo/a

   Lingua que empregas no ámbito laboral

   Lingua que empregas nas relacións cotiás (veciñanza, facer a compra, etc)

   Lingua dos produtos culturais que consumes (series, libros, teatro, televisión,...)

   2. VALORA A UTILIDADE DA LINGUA GALEGA NOS SEGUINTES AMBITOS:
   Elixe a opción axeitada, tendo en conta a seguinte escala:
   1: Completamente de acordo. 2: Bastante de acordo. 3: Indiferente. 4: Bastante en desacordo. 5: Completamente en desacordo

   O galego é unha lingua axeitada para os produtos culturais

   O galego é unha lingua axeitada para o ámbito académico

   A adquisición de dúas ou máis linguas enriquece

   Gostaríame que o/a meu/miña fillo/a recibise máis clases en galego

   En Galicia, o galego é útil

   En Galicia, debería usarse máis o galego

   Fora de Galicia, o galego é útil

   ENGADIR CALQUERA OBSERVACIÓN QUE CONSIDERES PERTINENTE

   O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluíla neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

     Enquisa sociolingüística para o PROFESORADO

    Enquisa realizada polo Equipo de Dinamización Lingüística do CMUS, os seus datos serán empregados para coñecer a situación sociolingüística do Centro
    DEPARTAMENTO

    IDADE

    1. QUE LINGUA EMPREGAS HABITUALMENTE FÓRA DA CONTORNA EDUCATIVA?

    2. QUE LINGUA EMPREGAS HABITUALMENTE NO CMUS?

    3. COMO CLASIFICARÍAS O TEU DOMINIO DO GALEGO PARA A ACTIVIDADE DOCENTE?

    4. CAL SERÍA A TÚA DISPOSICIÓN PARA FACER CURSOS DE RECICLAXE E ACTUALIZACIÓN, CO OBXECTIVO DE ACADAR UNHA CAPACITACIÓN AXEITADA NESTA LINGUA?

    5. VALORA OS SEGUINTES ENUNCIADOS SEGUNDO O TEU GRAO DE ACORDO, TENDO EN CONTA A SEGUINTE ESCALA:

    1: Completamente de acordo. 2: Bastante de acordo. 3: Indiferente. 4: Bastante en desacordo. 5: Completamente en desacordo

    O uso do galego establecido na lexislación educativa é excesivo

    Deberiamos ter liberdade para escoller a lingua vehicular das nosas aulas

    O ensino en galego aumenta o prestixio social desta lingua

    O uso da lingua debe ser fomentado socialmente

    É necesario destinar recursos á normalización e dinamización lingüística

    O galego é útil no ámbito profesional en Galicia

    O galego é útil no ámbito profesional fora de Galicia

    Debería darse máis peso nas programacións ó repertorio de compositor@s galeg@s

    6. DETALLA NESTE CADRO OS TEUS USOS LINGÜÍSTICOS NOS ÁMBITOS INDICADOS:

    No ámbito familiar
    Co teu pai
    Coa túa nai
    Cos teus irmáns/ás
    Coa túa parella
    Cos teus fillos/as
    No ámbito académico
    Co alumnado (fóra da aula)
    Co alumnado na aula
    Cos compañeiros/as
    Co persoal non docente
    Coa nai/pai/titor do alumnado
    Co resto da comunidade educativa
    Noutros ámbitos
    Con persoas que che falan castelán
    Con persoas que che falan galego
    Coas amizades
    Con persoas descoñecidas

    O responsable da protección de datos dos usuarios que envían a súa información a través deste formulario é a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Secretaría Xeral Técnica. Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados. Se hai algunha información persoal que non queiras que se coñeza recomendámosche non incluíla neste formulario. A lexitimación principal e o consentemento da persoa interesada. Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

    Actividades complementarias

    Actualmente non temos inscripcións abertas para concursos.

    X