Secretaría

Matrícula

  Información de matrícula

ALUMNADO DO CENTRO QUE APROBOU EN XUÑO

Do 29 de xuño ao 13 de xullo

ALUMNADO DO CENTRO CON MATERIAS PENDENTES

Setembro (Por determinar)

ALUMNADO DE NOVO ACCESO (1º GE e 1º GP)

Do 6 ao 13 de xullo

ALUMNADO DE NOVO ACCESO NAS PROBAS DE SETEMBRO (2º-4º GE e 2º-6º GP)

Setembro (Por determinar)

  Taxas de matrícula
Cadro de resumo dos prezos publicos

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Recoller na secretaría do Conservatorio o modelo de taxas e realizar o ingreso nas entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemáticamente seguindo as instruccións que aparecen na nosa páxina web ou no tablón de anuncios do centro. Preme aquí para ver as instruccións do  pago telemático de taxas de matrícula   -    (enlace para pago telemático)


Título

  Título

Solicitude título

ALUMNADO DE 6º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

Todo o alumnado que remate os seus estudos, na convocatoria de xuño ou na extraordinaria de setembro, deberá realizar os trámites necesarios para solicitar o título do grao profesional nos prazos establecidos polo centro.

É imprescindible para poder realizar probas de acceso aos conservatorios superiores ter realizado este trámite.

DOCUMENTACIÓN:

Instancia de solictude de título.

- Fotocopia actualizada do DNI ou do Libro de Familia (Folla do/a alumno/a).

- Modelo de Taxas € da Comunidade Autónoma de Galicia.


Taboleiro

  PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA. ACCESO 1º GE / 1º GP
  Aboamento das taxas de matrícula
Pago telemático de taxas de matrícula. Cadro resumo dos prezos públicos.

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Recoller na secretaría do Conservatorio o modelo de taxas e realizar o ingreso nas entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemáticamente seguindo as instruccións que aparecen na nosa páxina web ou no tablón de anuncios do centro.

  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

Becas

SOLICITUDE DE BOLSAS DE ESTUDOS

Poderán solicitar bolsas de estudos, o alumnado do grao profesional que cumpra os requisitos establecidos a tal efecto na convocatorio publicada polo Ministerio de Educación.

Dita solicitude realizarase a través da páxina web do MEC, os prazos aproximados van dende o mes de agosto ata finais do mes de outubro.

É obriga do alumnado bolseiro que unha vez informada a súa solicitude dea traslado ao centro do resultado, si a bolsa é concedida a matricula no centro será gratuíta para o curso escolar, si pola contra é denegada o/a alumno/a deberá aboar o importe de matricula máis os xuros correspondentes dende o momento de formalización da mesma ata o momento da resolución da bolsa.

Lexislación das ensinanzas musicais.

GRAO ELEMENTAL

A ordenación do grao elemental das ensinanzas de música está establecido no DECRETO 198/2007.

As probas de acceso a dito grao están reguladas na CIRCULAR 4/2008.

GRAO PROFESIONAL

O currículo das ensinanzas profesionais de música está regulado no DECRETO 203/2007.

As probas de acceso a dito grao están reguladas na ORDE do 28 de xullo de 2008.

TAXAS

O DECRETO 89/2013. regula os PREZOS PÚBLICOS correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música.

Aclaracións da Consellería de Cultura, Educación e O.U. referente aos prezos públicos.

Na seguinte ligazón recóllese a normativa básica de música da nosa comunidade autónoma.

Poden consultar toda normativa no buscador da Consellería de Educación e O. U.

GRAO ELEMENTAL

 • CLA Clarinete
 • CON Contrabaixo
 • FAG Fagot
 • FLA Frauta traveseira
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello
Currículo (1º-4º cursos).
Instrumento ( 1 hora semanal).
Linguaxe musical (2 horas semanais).
Educación auditiva e vocal (1 hora semanal).
Clase colectiva de instrumento (segundo especialidade e dispoñibilidade).

GRAO PROFESIONAL

 • CAN Canto
 • CLA Clarinete
 • CON Contrabajo
 • FAG Fagot
 • FLA Flauta travesera
 • GUI Guitarra
 • OBO Oboe
 • PEL Percusión
 • PIA Piano
 • SAX Saxofón
 • TBO Trombón
 • TPA Trompa
 • TTA Trompeta
 • TUB Tuba
 • VIO Viola
 • VLI Violín
 • VLO Violoncello
Currículo
X