Secretaría

Matrícula

  Información de matrícula. Curso 19/20

ALUMNADO DO CENTRO QUE APROBOU EN XUÑO

Do 28 de xuño ao 12 de xullo

ALUMNADO DE NOVO ACCESO (1º GE e 1º GP)

Do 5 ao 12 de xullo

ALUMNADO DO CENTRO CON MATERIAS PENDENTES

Do 9 ao 12 de setembro

ALUMNADO DE NOVO ACCESO NAS PROBAS DE SETEMBRO (2º-4º GE e 2º-6º GP)

Do 11 ao 12 de setembro

  Taxas de matrícula
Cadro de resumo dos prezos publicos

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Recoller na secretaría do Conservatorio o modelo de taxas e realizar o ingreso nas entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemáticamente seguindo as instruccións que aparecen na nosa páxina web ou no tablón de anuncios do centro.

 


Título

  Título

Solicitude título

ALUMNADO DE 6º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

Todo o alumnado que remate os seus estudos, na convocatoria de xuño ou na extraordinaria de setembro, deberá realizar os trámites necesarios para solicitar o título do grao profesional nos prazos establecidos polo centro.

É imprescindible para poder realizar probas de acceso aos conservatorios superiores ter realizado este trámite.

DOCUMENTACIÓN:

Instancia de solictude de título.

- Fotocopia actualizada do DNI ou do Libro de Familia (Folla do/a alumno/a).

- Modelo de Taxas € da Comunidade Autónoma de Galicia.


Novidades

  Vacantes pendentes de adxudicación. Setembro
  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

Becas

SOLICITUDE DE BOLSAS DE ESTUDOS

Poderán solicitar bolsas de estudos, o alumnado do grao profesional que cumpra os requisitos establecidos a tal efecto na convocatorio publicada polo Ministerio de Educación.

Dita solicitude realizarase a través da páxina web do MEC, os prazos aproximados van dende o mes de agosto ata finais do mes de outubro.

É obriga do alumnado bolseiro que unha vez informada a súa solicitude dea traslado ao centro do resultado, si a bolsa é concedida a matricula no centro será gratuíta para o curso escolar, si pola contra é denegada o/a alumno/a deberá aboar o importe de matricula máis os xuros correspondentes dende o momento de formalización da mesma ata o momento da resolución da bolsa.

Lexislación das ensinanzas musicais.

GRAO ELEMENTAL

A ordenación do grao elemental das ensinanzas de música está establecido no DECRETO 198/2007.

As probas de acceso a dito grao están reguladas na CIRCULAR 4/2008.

GRAO PROFESIONAL

O currículo das ensinanzas profesionais de música está regulado no DECRETO 203/2007.

As probas de acceso a dito grao están reguladas na ORDE do 28 de xullo de 2008.

TAXAS

O DECRETO 89/2013. regula os PREZOS PÚBLICOS correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música.

Aclaracións da Consellería de Cultura, Educación e O.U. referente aos prezos públicos.

Na seguinte ligazón recóllese a normativa básica de música da nosa comunidade autónoma.

Poden consultar toda normativa no buscador da Consellería de Educación e O. U.

X