Novidades

O Conservatorio

“Se non fora físico, probablemente sería músico. A miúdo penso en música. Vivo os meus sonos en música. Vexo a miña vida en termos musicais. Non podo dicir se tería podido facer algunha peza creativa de importancia na música, pero si sei que o que máis alegría me dá na vida é o meu violín”. Albert Einstein.

O Conservatorio Profesional de Música de Santiago é unha institución pública de ensino musical de grao elemental e profesional, dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Novidades Secretaría

  PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA. ACCESO 1º GE / 1º GP
  Compatibilidade CMUS e IES
Compatibildade CMUS e IES

O alumnado deste conservatorio ten dereito preferente da solicitude de prazas no IES Antón Fraguas.

Intentarase na medida do posible por parte dos dous centros ofrecer un horario que facilite a simultaneidade de estudos.

 

  Información de matrícula

ALUMNADO DO CENTRO QUE APROBOU EN XUÑO

Do 29 de xuño ao 13 de xullo

ALUMNADO DO CENTRO CON MATERIAS PENDENTES

Setembro (Por determinar)

ALUMNADO DE NOVO ACCESO (1º GE e 1º GP)

Do 6 ao 13 de xullo

ALUMNADO DE NOVO ACCESO NAS PROBAS DE SETEMBRO (2º-4º GE e 2º-6º GP)

Setembro (Por determinar)


MÁIS INFORMACIÓN

Novidades Alumnado

  Información ao alumnado con perda de avaliación
Convocatoria exames alumnado con perda de avaliación

O alumnado que teña perda a evaluación continua, poderá presentarse a proba final de xuño nas datas e horarios que se publicaran no mes de maio.

  Premios Fin de Grao e Matrículas de Honra

MÁIS INFORMACIÓN
X