Curso 2019/2020

O Consello Escolar é o órgano de participación no centro dos diferentes membros da comunidade escolar. Esta composto por 2 representantes de pais/nais ou titores legais, 5 representantes do alumnado, 7 representantes do profesorado, 1 representante do concello, 1 representante do persoal de administración e servizos, a Dirección e a Xefatura de Estudos.

A Secretaría do centro tamén pertence con voz pero sen voto. No seo do Consello Escolar constitúese unha Comisión Económica integrada pola dirección, un docente, a presidencia da xunta de delegados e o secretario ou secretaria e o Observatorio da Convivencia Escolar. Ademáis poderán constituirse outras comisión para asuntos específicos.

Art. 127 LOE Artigos 11, 12, 13, 14 e 15 do Decreto 223/2010 do 30 de decembro polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e danza da Comunidade Autónoma de Galicia.

PRESIDENTE

José Luis Quintás Carreira

SECRETARIO

Fernando Rei Maio

XEFE DE ESTUDOS

Alejandro Cimadevila Louzao

PROFESORADO

Marta Fernández Pan

Mª Jesús Hervás Brull

José Rodríguez Ramos

Alejandro Valcárcel Moura

José Ángel Vilas Rodríguez

Miguel Vizoso Pérez

ALUMNADO

David Montoto Pintos

Eva Montoto Pintos

Silvia Morgade Camiña

PAIS/NAIS

Francisco M. López Fernández

Fernando Lacaci

PAS

Ana Casal Quintáns

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Mercedes Rosón
X