Curso 2019/2020

O Consello Escolar é o órgano de participación no centro dos diferentes membros da comunidade escolar. Esta composto por 2 representantes de pais/nais ou titores legais, 5 representantes do alumnado, 7 representantes do profesorado, 1 representante do concello, 1 representante do persoal de administración e servizos, a Dirección e a Xefatura de Estudos.

A Secretaría do centro tamén pertence con voz pero sen voto. No seo do Consello Escolar constitúese unha Comisión Económica integrada pola dirección, un docente, a presidencia da xunta de delegados e o secretario ou secretaria e o Observatorio da Convivencia Escolar. Ademáis poderán constituirse outras comisión para asuntos específicos.

Art. 127 LOE Artigos 11, 12, 13, 14 e 15 do Decreto 223/2010 do 30 de decembro polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e danza da Comunidade Autónoma de Galicia.

PRESIDENTE

José Luis Quintás Carreira

SECRETARIO

Fernando Rei Maio

XEFE DE ESTUDOS

Alejandro Cimadevila Louzao

PROFESORADO

Efrén Escuredo García

Jorge Fuentes Arce

Mª Jesús Hervás Brull

Manuel López Jorge

Hugo Portas Ricoy

Ana Sánchez Fernández

Alejandro Valcárcel Moura

ALUMNADO

Sergio Quintana Pereira

María Díaz Figueiro

PAIS/NAIS

Francisco M. López Fernández

Fernando Lacaci

PAS

Pilar Suárez Penas

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Xesús Manuel Domínguez Domínguez
X