Traslado de matrícula

Ver todas
Conservatorio Santiago de Compostela

SOLICITUDE DE TRASLADO DE MATRÍCULA

O prazo recomendado para a presentación das solicitudes de traslado de matrícula é a primeira quincena de xullo.

Para realizar dita solicitude deberase presentar a seguinte documentación:

Instacia de solicitude de traslado

Protocolo para o acceso por traslado

– Fotocopia do DNI ou Libro de Familia (folla do alumno/a)

– Documentación xustificativa do motivo alegado para solicitar o traslado

– Certificado académico de estudos

– No caso de que no momento da solicitude o alumno ou alumna teña materias pendentes para a convocatoria extraordinaria de setembro deberá presentar certificación actualizada unha vez realizadas as probas.

A presentación da solicitude non garante a obtención de praza neste centro para o vindeiro curso académico.

X